Personal Laboral: ens roben la paga!!!


El Govern de l’Estat, mitjançant normes d’àmbit estatal de caràcter bàsic, va establir noves retallades pel conjunt dels empleats públics.

Tot i que en el seu moment ja us hem anat informant us fem aquest recordatori de temes que ens afecten molt directament.


NO ENS OBLIDEM DE LES RETALLADES


El Govern de l’Estat, mitjançant normes d’àmbit estatal de caràcter bàsic, va establir noves retallades pel conjunt dels empleats públics.
Tot i que en el seu moment ja us hem anat informant us fem aquest recordatori de temes que ens afecten molt directament. 

ens
 roben LA PAGA       
ENS ROBEN LA PAGA EXTRA DE NADAL!!! 
 
L’art. 2 del RDL 20/2012  d’àmbit estatal suprimeix la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 per a tot el personal del sector públic. 
 
Per altra part el Govern de la Generalitat, per ACORD GOV/44/2012, de 29 de maig per a l’exercici 2012 va decidir treure a cada treballador/a de la Generalitat un 5% de les seves retribucions anuals i al mes de juny ens van descomptar l’equivalent del 5% dels sis primers mesos. Ara resulta que el Govern estatal retalla tota la paga extra de Nadal per la qual cosa el Govern de la Generalitat ens ha de retornar al mes de desembre de 2012 allò que ens van treure al juny tal i com s’especifica a l’ ACORD GOV/78/2012, de 24 de juliol.
A més, segons disposa l’art. 5 del RDL 20/2012, cotitzarem a la Seguretat Social per aquests diners que ens retallen. Es tracta d’una previsió normativa que pretén evitar que els efectes de la reducció de retribucions es traslladi al càlcul de les bases de cotització, que podria tenir efectes perjudicials, per exemple en la determinació de la jubilació futura, el càlcul de la prestació d’atur, etc.
Tal i com disposa l’art. 3.6 de l RDL 20/2012, això no serà d’aplicació a aquells empleats públics les retribucions dels quals per jornada completa, exclosos els incentius al rendiment, no arribin, en còmput anyal, a 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional establert al RD 1888/2011en 641,40€ mensuals. Concretament a qui cobri menys de 962,10€ mensuals en salari brut per jornada complerta.
 
Des de  CCOO, a més dels recursos contenciosos administratius que ja hem interposat  i els que interposarem si  el mes de desembre es materialitza la supressió total de la paga extra de Nadal, iniciarem una nova campanya de mobilitzacions en defensa dels nostres drets.
EROS, ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS
 
Dins el marc de la Llei 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el proppassat 30 d’octubre es va publicar al BOE núm. 261 el Reial Decret 1483/2012, un nou exemple de normativa que, segons el Govern de Rajoy, ha de contribuir a la “creació d’ocupació”. Suposa l’aplicació, des del 31 d’octubre (data d’entrada en vigor), de mecanismes que faciliten l’acomiadament de treballadors no només a l’àmbit privat, sinó també al públic.
 
El reglament s’estructura en tres títols. El tercer títol fa referència als procediments pels quals es produeixen els acomiadaments col·lectius del personal laboral de les administracions públiques.
Causes d’acomiadament:
Econòmiques: Quan es produeixi una situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per a la financiació dels serveis públics corresponents, S’entendrà que existeix insuficiència pressupostària quan concorrin les següents circumstàncies:
A.     Que en l’exercici econòmic anterior l’administració Pública hagués presentat una situació de dèficit pressupostari.
B.     Que els crèdits del departament o las transferències patrimonials s’hagin reduït en un 5% en l’exercici actual o en un 7% en els dos exercicis anteriors. S’entén que la insuficiència pressupostària és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius.
Tècniques: si n’hi ha canvis, entre d’altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de la prestació del servei públic.
Organitzatives : si n’hi ha canvis, entre d’altres, en l’àmbit dels sistemes o mètodes de treball del personal adscrit al servei públic.

Els empleats públics són el col·lectiu de treballadors/es que més està patint la “destral” de l’administració.

A l’educació suportem rebaixa de salaris, augment de jornada i de ràtios, no cobriment de les substitucions, reducció de les retribucions quan estem de baixa…  una autèntica abolició drets socials i laborals…


Cal destacar que els EROS que s’aplicarien al personal laboral serien els d’extinció de contracte  ja que la normativa impossibilita els eres de suspensió de contracte i de reducció de jornada. Aquesta impossibilitat afegeix agressivitat als possibles EROS a l’Administració Pública.
Així mateix us informem que el recurs d’inconstitucionalitat interposat a la Llei 3/2012 ha estat admès a tràmit
BAIXES MÈDIQUES
 
L’art. 9 del RDL 20/2012  i l’Acord de Mesa General de 20 de setembre de 2012 han deixat les percepcions econòmiques per Incapacitats Temporals per malaltia comú a partir del 15 d’octubre de 2012 de la manera següent:
– Els 3 primers dies: es percebrà el 50% del salari
– Del 4rt fins el 20è dia: es percebrà el 75% del salari
– A partir del 21è dia: es percebrà el 100% del salari
En cas de baixes en dones embarassades i dones víctimes de violència de gènere, es cobrarà des del primer dia el 100% del salari.
Incapacitats Temporals per accident de treball o malaltia professional, es percebrà 100% del salari.
L’art. 9.5 del RDL 20/2012 estableix que cada Administració Pública podrà determinar, respecte el seu personal, els supòsits on, amb caràcter excepcional i en casos justificats com en els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica, es pugui establir un complement per cobrar el 100% de les retribucions. Des de CCOO hem instat la constitució d’un grup de treball  a l’efecte per tal que quedin coberts aquest supòsits.

Share.

Comments are closed.