Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que actuen en els centres d’una zona educativa específica. Formen el servei educatiu de zona.
Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i el centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) són serveis educatius específics. Aquests serveis dirigeixen la seva activitat a un entorn educatiu ampli, un servei o àrea territorial.
Els camps d’aprenentatge (CdA) són una xarxa de serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal que l’alumnat assoleixi objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes que es desenvolupen en estades al camp d’aprenentatge, en activitats a l’entorn o en el centre mateix.
Els serveis educatius organitzen els seus plans d’actuació en el marc de les seves funcions i del seu àmbit d’intervenció, d’acord amb les prioritats fixades pel Departament d’Ensenyament en la resolució relativa a l’organització i el funcionament dels serveis educatius, per al curs escolar.
El pla d’actuació de cada servei educatiu s’ajusta per poder atendre les necessitats dels centres educatius i del seu alumnat, d’acord amb les característiques de la zona, conjuntament amb les prioritats generals i territorials, i tenint en compte els recursos materials i humans de què disposa cada servei educatiu.
Share.

Comments are closed.