Els nous supòsits formen part de l’Acord que
CCOO va signar amb l’Administració el passat 16 de juny de 2017

El Govern aprova incorporar nous supòsits d’Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions.

Amb l’acord de Govern d’avui, els supòsits de baixa per IT que ara s’incorporen entraran en vigor amb la seva publicació al DOGC.
 Fem memòria:
El passat 16 de juny a la reunió de la Mesa General de Funció Pública, CCOO i UGT vam signar un acord per incorporar nous supòsits d’incapacitat temporal que no suposaran una reducció de la nòmina en cas de baixa per IT, cobrant el 100% de les retribucions. Supòsits com, per exemple, els processos gripals, les baixes que derivin d’un tractament de reproducció assistida o el període de lactància, determinades patologies al·lèrgiques o la varicel·la, baixes derivades de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, o baixes derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars, entre molts altres supòsits.
Supòsits actuals que ja suposaven cobrar el 100%
 • IT que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’iniciï de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic. Els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i deriven dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis dels sistema nacional de salut.
 • IT derivades de processos oncològics.
 • IT treballadores embarassades i víctimes de violència de gènere.
Nous supòsits que suposen cobrar el 100%, fruit del nou Acord
 • IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida  o el període de lactància, encara que no donin lloc a una situació de risc durant l’embaràs o lactància.
 • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
 • IT derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies,
  colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars.
 • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
 • IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l’Annex I RD 1148/2011, de 29 de juliol).
  També s’inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els Annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 de desembre.
Seguir pressionant i lluitant per noves millores.
CCOO hem estat pressionant i participant molt activament per incorporar aquests supòsits d’incapacitat temporal que comportin la retribució del 100%. Però aquesta lluita no acaba aquí.  CCOO seguim i seguirem exigint recuperar les condicions de treball que ens han estat arrabassades. En aquest sentit, estar de baixa per malaltia no ha de suposar cap reducció a les retribucions dels empleats i empleades públiques.
El camí està sent més llarg del que voldríem, però mantenim l’objectiu d’arribar al final. CCOO seguim i seguirem lluitant en defensa dels drets de tots els empleats i empleades públics, la disminució de la temporalitat i la consolidació de l’ocupació, el retorn de la totalitat de les pagues de 2013 i 2014, l’increment salarial per no perdre poder adquisitiu, el 100% del salari en tots els casos d’IT, el Fons d’Acció Social, el complement de productivitat, l’increment de les plantilles, etc.
En l’horitzó, la millora del nostre poder adquisitiu, dret al que no renunciem.
Share.

Comments are closed.