La disposició final 37 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 modifica els articles 48 i 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i afegeix un tercer apartat a l’art. 50 (en aquest enllaç podeu consultar els canvis, que estan en vermell). Les modificacions més destacables son:

  • Per mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat,3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
  • Quan es tracti de la mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 2 dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.

El permís per naixement, adopció, guarda legal amb finalitat d’adopció, o acolliment

Tindrà una durada de setze setmanes; sis setmanes s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment, i en el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior a el fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o  d’acolliment.

CCOO, valorem positivament aquests canvis. La modificaciós de lEBEP tenen  caràcter bàsic, això vol dir que és d’aplicació automàtica al VI Conveni Únic de personal laboral. 

Share.

Comments are closed.