La disposició final 37 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 modifica els articles 48 i 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i afegeix un tercer apartat a l’art. 50 (en aquest enllaç podeu consultar els canvis, que estan en vermell). El més destacat  és:

  • Inclusió del repòs domiciliari en la concessió del permís per intervenció quirúrgica sense hospitalització:

Permís per mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, tant per a un familiar del primer grau de consanguinitat o afinitat ( de 3 a 5 dies hàbils en funció de la localitat) com  per a un familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat ( 2 ó 4 dies hàbils).

  • Data per computar les setmanes de permís per adopció o acolliment

 El permís per naixement, adopció, guarda legal amb finalitat d’adopció, o acolliment  tindrà una durada de setze setmanes, de les quals les sis primeres setmanes són de descans obligatori es gaudeixen de manera ininterrompuda des del naixement o des de la resolució judicial de l’adopció o la decisió administrativa de l’acolliment.
SI tots dos progenitors treballen, les 10 setmanes restants es poden gaudir de  manera interrompuda des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant  i fins els dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o la decisió administrativa de l’acolliment.

  •  Gaudiment de vacances meritades i no gaudides en casos de jubilació

El període de vacances anuals dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes alienes a la voluntat d’aquests, tindran dret a sol·licitar l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides; i en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per mort, fins a un màxim de divuit mesos.

CCOO valorem positivament aquest canvi. El fet que el permís d’hospitalització i intervenció quirúrgica es contempli en l’article 48 de l’EBEP, que té caràcter bàsic, o sigui, per a tot el personal funcionari de l’Estat, de qualsevol Administració, implica que no s’hagi d’aplicar, en aquest cas, la Llei de Conciliació, que era a la que havíem de recórrer per poder-lo gaudir i que, en molts departaments, era interpretat de manera restrictiva.

Share.

Comments are closed.