Personal dels serveis educatius

Fisioterapeutes

És la persona titulada que tenint en compte el diagnòstic mèdic, fa la valoració motriu de l'alumnat amb necessitats educatives especials per establir-ne el grau d’afectació i elabora els programes de recuperació i adaptació.

Personal audioprotètic

És la persona titulada que duu a terme la valoració de la capacitat auditiva de  l'alumnat amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica.